AFEREZ TEDAVİ MODALİTELERİ

( 10 Mart 2010 Tarihli, 27517 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanan Terapötik Aferez Hakkındaki Yönetmeliğe Göre Düzenlenmiştir. )

HastalıklarUygulanabilir
Aferez Teknikleri
Nasıl
Uygulanmalı ?
ABO UYUMSUZ HEMATOPOETiK KÖK HÜCRETRANSPLANTASYONUTDP
DFPP
CF
Detaylar İçin…
ABO UYUMSUZ SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYONU TDP
DFPP
İA
CF
Detaylar İçin…
AKUT DİSSEMİNE ENSEFALOMYELİT TDPDetaylar İçin…
GUILLAIN – BARRE SENDROMU TDP
DFPP
İA
CF
Detaylar İçin…
AKUT KARACiĞER YETMEZLiĞiTDP
SPD
AA
Detaylar İçin…
YAŞ İLİŞKİLİ MAKULAR DEJENERASYON (YİMD) REOFEREZDetaylar İçin…
ANCA İLİŞKİLİ HIZLI İLERLEYEN GLOMERÜLONEFRİT (WEGENER GRANULAMATOZ)TDP
DFPP
İA
CF
Detaylar İçin…
ANTi-GLOMERÜLER BAZAL MEMBRAN HASTALIĞI (GOODPASTURE SENDROMU)TDP
DFPP
İA
CF
Detaylar İçin…
APLASTİK ANEMİ; SAF KIRMIZI HÜCRE APLAZİSİZTDPDetaylar İçin…
OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİTDPDetaylar İçin…
BABESİOZİSERİTROSİT AFEREZİDetaylar İçin…
KARDİYAK ALLOGREFT REJEKSİYONUTDPDetaylar İçin…
KATASTROFİK ANTiFOSFOLİPİD SENDROM (CAPS)TDP
DFPP
CF
Detaylar İçin…
KRONİK FOKAL ENSEFALİT (RASMUSSEN ENSEFALİTİ) TDP
DFPP
İA
CF
Detaylar İçin…
KRONİK İNFLAMATUAR DEMYELİNİZAN POLİRADİKÜLONÖROPATİ (CIDP) TDP
DFPP
İA
CF
Detaylar İçin…
KOAGÜLASYON FAKTÖR İNHİBİTÖRLERİTDP
İA
Detaylar İçin…
KRİYOGLOBÜLİNEMİTDP
DFPP
İA
CF
Detaylar İçin…
KUTANÖZ T HÜCRELi LENFOMAECPDetaylar İçin…
DİLATE KARDİYOMİYOPATİTDP
İA
Detaylar İçin…
AİLESEL HİPERKOLESTEROLEMİTDP
DFPP
CF
LİPİD AFEREZİ
Detaylar İçin…
FOKAL SEGMENTAL GLOMERULOSKLEROZTDP
DFPP
CF
Detaylar İçin…
GRAFT-VERSUS-HOST HASTALIĞIECPDetaylar İçin…
HEREDİTER HEMAKROMATOZİSERİTOROSİT AFEREZİDetaylar İçin…
HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM TDP
DFPP
CF
Detaylar İçin…
HELLP SENDROMU TDPDetaylar İçin…
HİPERLÖKOSİTOZLÖKOSİT AFEREZİDetaylar İçin…
HİPERTRİGLİSERİDEMİK PANKREATİT TDP
DFPP
CF
Detaylar İçin…
MONOKLONAL GAMAPATİYE BAĞLI HİPERVİSKOSİTETDP
DFPP
CF
Detaylar İçin…
İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIĞIABSORTİF SİTAFEREZDetaylar İçin…
LAMBERT-EATON MYASTENİK SENDROMUTDPDetaylar İçin…
AKCİĞER ALLOGRAFT REJEKSİYONUECPDetaylar İçin…
MALARYAERİTROSİT AFEREZİDetaylar İçin…
MULTİPL SKLEROZTDP
DFPP
İA
CF
Detaylar İçin…
MYASTENİA GRAVİSTDP
DFPP
İA
CF
Detaylar İçin…
MYELOM KAST NEFROPATİSİTDP
SPD
Detaylar İçin…
NÖROMYELİTİS OPTİKATDP
DFPP
İA
CF
Detaylar İçin…
ZEHİRLENMELERTDP
SPD
Detaylar İçin…
PARANEOPLASTİK NÖROLOJİK SENDROMLARTDP
DFPP
İA
CF
Detaylar İçin…
PARAPROTEİNEMİK POLİNÖROPATİLERTDP
DFPP
İA
CF
Detaylar İçin…
STREPTOKOKAL ENFEKSİYONLARLA İLİŞKİLİ PEDİATRİK OTOİMMÜN NÖROPSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR (PANDAS) VE 
SYDENHAM CHOREA (SC)
TDPDetaylar İçin…
PEMFİGUS VULGARİS/BÜLLÖZ PEMFİGOİDTDP
DFPP
İA
CF
Detaylar İçin…
FİTANİK ASİT DEPO HASTALIĞI(REFSUM HASTALIĞI)TDPDetaylar İçin…
ERİTROSİTOZ VE POLİSİTEMİA VERAERİTROSİT AFEREZİDetaylar İçin…
POSTTRANSFÜZYON PURPURATDPDetaylar İçin…
GEBELİKTE ERİTROSİT ALLOİMMUNİZASYONUTDP
DFPP
İA
CF
Detaylar İçin…
MALİGN ROMATOİD ARTRİTDFPP
İA
CF
Detaylar İçin…
SKLERODERMATDPDetaylar İçin…
SEPSİSTDP
SPD
AA
Detaylar İçin…
ORAK HÜCRELİ ANEMİERİTROSİT
AFEREZİ
Detaylar İçin…
SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS (SLE)TDP
DFPP
İA
CF
Detaylar İçin…
İLAÇ İLİŞKİLİ TROMBOTİK MİKROANJİOPATİ
(ticlopidine/clopidogrel)
TDPDetaylar İçin…
TROMBOSİTOZTROMBOSİT AFEREZİDetaylar İçin…
TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURATDPDetaylar İçin…
RENAL TRANSPLANTTDP
DFPP
İA
CF
Detaylar İçin…
PERİFERİK ARTER HASTALIĞI (ASO)REFOFEREZDetaylar İçin…
DİYABETİK AYAK ÜLSERİREOFEERZDetaylar İçin…
VİRAL ERADİKASYON – UZAKLAŞTIRMATDP
DFPP
CF
Detaylar İçin…
FULMİNAN WİLSON HASTALIĞITDP
SPD
AA
Detaylar İçin…
Tedavi Modalitesi