HIPP – Hipertermik Intraperitoneal Perfüzyon

Kemoterapötik (cisplatin/MMC) ilaç içeren hipertermik (42.5 ºC) solüsyonun peritoneal boşlukta 60-90 dak. perfüzyonu.

İlaç aktivitesi üzerine hiperterminin bilinen etkileri
.İlaç penetrastonunda artış
.İlaç aktivasyonunda artış
.DNA tamir mekanizmalarının engellenmesi

Endikasyonları
. Peritoneal carcinomatosis
. Peritoneal sarcomatosis
. Gastrointestinal carcinoma
. Ovarian carcinoma
. Abdominal sarcomas
. In pseudomyxoma peritonei
. In peritoneal mesothelioma

– ILP (İzole Ekstremite Perfüzyon)

İzole edilen anatomik bölgeye (tipik olarak uzuvlar), hipertermik ve hipoksik/hiperoksik koşullar altında yüksek dozda kemateröpatik ajanın arter içerisine perfüzyonu
Ana Parametreler: max. debi 1200 ml/dak. (kan ve izotonik dolaşımı)
İzole edilen bölge içi sicaklik 41.5 C°

Yaklaşımlar
.Yüksek dozdaki kemoterapötik ilacın (10 kat veya daha çok) izole edilen uzuvda sitemik olarak dolaştırılması
.Sistemik toksitenin etkisinin azaltılması
.Antiblastik etkinliğin arttırılması
.Uzuv amputasyonunun önlenmesi

Endikasyonları
. Ekstremite melanom (SIII)
. Radikal olarak rezeksiyon yapılamayan ekstremitelerdeki yumuşak doku sarkomlarında
. Tekrarlı sarkomlarda

– Hipoksik İzole Perfüzyon – Stop Flow + Hemofiltrasyon (Normotermik Kemoterapi)

Pankreatik, pelvik yada torasik bölgenin arter akışı geçici olarak kesilir (stop flow) ve kemoterapötik ajan arter içerisinde normal termik koşullar içerisinde 15-20 dak.süresince dolaştırılır. işlem sonunda bölgeye verilen kemoteröpatik ilacın sistemik etkisinin azaltılması için tam kan high-flux diyalizere verilerek rezidü ilaç miktarının düşürülmesi hedeflenir.

Endikasyonları
Pelvik Bölge
. Genel cerrahi hastaları: kolo-rektumdaki tekrarlı karsinoma, opere edilemeyen
karsinoma, yumuşak doku sarkomları
. Üroloji hastaları: opere edilemeyen/tekrarlı mesane karsinomları
. Jinekoloji hastaları: opere edilemeyen/tekrarlı serviks karsinomları ve ovaryum karnisomları

Abdominal Bölge
. Genel cerrahi hastaları: rezeksiyonu mümkün olmayan pankreatik adenocarsinoma,
tekrarlı gastrik karsinoma, birincil hepatik neoplasms/ ikincil (gastrik, colorektal,
pankretik) metastaz
. Jinekoloji hastaları: sistemik kemoterapiden sonra tekrarlayan ovaryum
karsinomları

Torasik Bölge
Birincil pulmonary neoplasms (SIII B mikrositomas), SII/III pleural mezotelioma,
rezeksiyonu mümkün olmayan osteokarsinomdan ötürü pulmonary metastaz,
yumuşak doku sarkomları

Gamida SUNCHIP2 Hypertermic Chemotherapy

HİPERTERMİK KEMOTERAPİ ( HİPEC ) NEDİR ?