POSTTRANSFÜZYON PURPURA 

Tanım: Posttransfüzyon purpura (PTP) herhangi bir kan ürünü transfüzyonundan 5-10 gün sonra, ani başlayan derin ve ciddi trombositopeni (sıklıkla <10 x 109/L) ile karakterizedir. PTP genellikle; gebelik ya da multipl kan transfüzyonlarına bağlı immünizasyon sonucu, HPA-1a antijenine karşı önceden alloantikor oluşmuş hastalarda ortaya çıkmaktadır. 

Gerekçe: Terapötik plazmaferez ile HPA-1a alloantikorlarının ortamdan uzaklaştırılması; antikor titresinde düĢmeye ve bağlanmamış HPA-1a antijenlerinin ortamdan uzaklaştırılmasıyla birlikte trombosit sayısında artışa ve kanamanın durmasına yol açar. Eğer IVIG tedavisi etkili değilse; hemoraji ve ciddi trombositopenin acil tedavisinde TPD düşünülmelidir. 

İşlem: TPD 

İşlenen Volüm: 1-1,5 TPH 

Sıklığı: Günlük 

Replasman Sıvısı: Albümin, TDP 

Uygulama sayı ve/veya süresi: Ciddi trombositopeniye bağlı olarak, antikoagulan oranı 25:1 ila 50:1 Ģeklinde ayarlanmalıdır. Daha fazla HPA-1a antijenine maruz kalmaktan kaçınmak için replasman sıvısı genellikle albümindir. Bununla birlikte; kanamalı hastalarda, prosedürün sonuna doğru plazma desteği yapılabilir (örn. albümin-plazma volüm oranı 75:25). İşlemler, trombosit sayısı yükselmeye başlayınca (>20 x 109/L) ve nonkutanöz kanamalar durunca sonlandırılabilir. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

*Kickler TS, Ness PM, Herman JH, Bell WR. Studies on the pathophysiology of posttransfusion purpura. Blood 1986;68:347–350. 

*Loren AW, Abrams CS. Efficacy of HPA-1a (PlA1)-negative platelets in a patient with post-transfusion purpura. Am J Hematol 2004;76:258–262. 

*McFarland JG. Detection and identification of platelet antibodies in clinical disorders. Transfus Apher Sci 2003;28:297–305. 

*Salama A. Alloimmune thrombocytopenias. J Pediatr Hematol Oncol 2003;25 (Suppl 1):S39–S41. 

*Bussel J, Cines D. Immune thrombocytopenic purpura, neonatal alloimmune thrombocytopenia, and post-transfusion pur pura. In: Hoffman R, Benz EJJ, Shattil SJ, Furie B, Cohen HJ, Silberstein LE, McGlave P, editors. Hematology: Basic Principles and Practice, 4th ed. Philadelphia: Elsevier, Churchill, Livingstone. 2005. pp 2269–2285.

*George JN, RizviMA. Thrombocytopenia. In: Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, Kipps TJ, Selighson U, editors. Williams Hematology, 6th ed. New York: McGraw-Hill. 2001. p 1495–1539.