PERİFER ARTER HASTALIĞI (Arteriosklerozis Obliterans ~ ASO) 

Tanım: Üst ve alt ekstremitelerin periferik arter hastalığından sorumlu en önemli neden ASO‘dur. Yaş, sigara içilmesi, diabetes mellitus (DM), sistemik hipertansiyon, hiperkolesterolemi, düşük serum HDL düzeyi, LDL/HDL oranında yükselme gibi risk faktörlerinin bir arada oluşu ile görülme sıklığı artar. DM‘un da bir arada bulunması hastalığı hızlandırır ve seyrini kötüleştirir. DM‘li hastada periferik arter hastalığı ek sorunlar ortaya çıkması ve ölüm riski açısından en büyük risk faktörüdür. Sadece alt ekstremitenin değil aynı zamanda göz, böbrek, kalp ve beyin gibi organ damarlarını da tutmaktadır.

Gerekçe: Reoferez kullanılmasının arkasındaki mantık ASO geliĢimine eşlik ettiği düşünülen risk faktörlerini (fibrinojen, LDL, fibronektin, vWF gibi yüksek moleküler ağırlıklı moleküllerin) hasta plazmasından uzaklaştırılmasıdır. Bu durum netice olarak kan viskozitesinde ve trombosit agregasyonunda azalmaya ve eritrosit membran esnekliğinin artması ile sonuçlanır. Tedavinin hızlı etki mekanizmaları arasında mikrosirkülasyonun iyileşmesi, kan reolojisinin iyileşmesi, vazodilatör maddelerin aktivasyonu, endotel fonksiyonların iyileşmesi, mononükleer hücrelerin üzerindeki adezyon moleküllerinde azalma, sitokin üretiminin engellenmesi, LDL kolesterolünün oksidasyona daha dirençli hale gelmesi ve oksidatif stresin baskılanmasıdır. Tedavinin devam eden etki mekanizmaları arasında ise anti-aterojenik etki ve aterosklerotik lezyonların ilerlemesinin baskılanması yer alır. 

İşlem: Reoferez 

İşlenen volüm: 1-1.5 TPH 

Sıklığı: Haftalık (ilk 2 iĢlem ilk hafta olmak kaydı ile) 

Replasman Sıvısı: Gerektiğinde albumin, TDP, HES 

Uygulama sayı ve/veya süresi: Amaç, konvansiyonel ilaç tedavisine dirençli; cerrahi müdahaleye uygun olmayan ya da cerrahi sonrası hastalığı ilerleyen hastalarda majör ampütasyonu minöre çevirmek, minör ampütasyonu engelleme ve Fontain skalasında gerilemeyi sağlamaktır. 

Bir kür, hastaya ilk hafta 2 işlem ve akabindeki 8 hafta boyunca haftada birer işlem olacak şekilde, toplam 10 işlemdir. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

*Jhang JS, Schilsky ML, Lefkowitch JH, Schwartz J. Therapeutic plasmapheresis as a bridge to liver transplantation in fulminant Wilson disease. J Clin Apher 2007;22:10–14. 

*Asfaha S, Almansori M, Qarni U, Gutfreund KS. Plasmapheresis for hemolytic crisis and impending acute liver failure in Wilson disease. J Clin Apher 2007;22:295–298. 

*Hursitoglu M, Kara O, Cikrikcioglu MA, Celepkulu T, Aydin S, Tukek T. Clinical improvement of a patient with severe Wilson‘s disease after a single session of therapeutic plasma exchange. Journal of clinical apheresis 2009;24:25–27. 

*Kiss JE, Berman D, Van Thiel D. Effective removal of copper by plasma exchange in fulminant Wilson‘s disease. Transfusion 1998;38:327–331. 

*Nagata Y, Uto H, Hasuike S, Ido A, Hayashi K, Eto T, Hamakawa T, Tanaka K, Tsubouchi H. Bridging use of plasma exchange and continuous hemodiafiltration before living donor liver transplantation in fulminant Wilson‘s disease. Intern Med 2003;42:967–970.