MYASTENİA GRAVİS

Tanım: Myastenia gravis (MG); genellikle dinlenince düzelen, tekrarlayan hareketlerle oluşan yorgunluk ve güçsüzlük ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. En yaygın ortaya çıkış şekli pitozis ve diplopi Ģeklindedir, daha şiddetli vakalarda fasiyal, bulber ve ekstremite kaslarında tutulumlar görülür. Hastalık 20‘li ve 30‘lu yaĢlardaki kadınlarda daha sıktır. Neden olan antikor genellikle asetilkolin reseptörüne karşı antikordur (anti-AChR). 

Gerekçe: Terapötik plazmaferez dolaĢımdaki otoantikorları ortamdan uzaklaştırmak için kullanılmaktadır. Terapötik plazmaferez özellikle myastenik krizlerde, timektomi öncesi preoperatif olarak ya da optimal klinik durum sağlamak için diğer tedavilere ek olarak kullanılabilir. 

İşlem: TPD,DFPP, CF, IA 

İşlenen Volüm: 1-1.5 TPH 

Sıklığı: Günlük ya da günaĢırı 

Replasman Sıvısı: Albümin, HES 

Uygulama sayı ve/veya süresi: Genellikle 5 işlemden oluşan bir seri uygulanır. işlem sayısı ve sıklığı klinik duruma bağlıdır. Bazı hastalarda uzun dönem idame işlemleri gerekebilir. işlem sayısı ve sıklığı kliniğe bağlı değişir. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

*Qureshi AI, Suri MF. Plasma exchange for treatment of myasthenia gravis: pathophysiologic basis and clinical experience. Ther Apher 2000;4:280–286. 

*Gajdos P, Chevret S, Toyka K. Plasma exchange for myasthenia gravis. Cochrane Database Syst Rev 2002:CD002275. 

*Gajdos P, Chevret S, Toyka K. Intravenous immunoglobulin for myasthenia gravis. Cochrane Database Syst Rev 2003:CD002277. 

*El-Bawab H, Hajjar W, Rafay M, Bamousa A, Khalil A, Al- Kattan K. Plasmapheresis before thymectomy in myasthenia gravis: routine versus selective protocols. Eur J Cardiothorac Surg 2009;35:392–397. 

*Sarkar BK, Sengupta P, Sarkar UN. Surgical outcome in thymic tumors with myasthenia gravis after plasmapheresis—a comparative study. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2008;7: 

1007–1010. 

*Trikha I, Singh S, Goyal V, Shukla G, Bhasin R, Behari M. Comparative efficacy of low dose, daily versus alternate day plasma exchange in severe myasthenia gravis: a randomised trial. J Neurol 2007;254:989–995. 

*Yeh JH, Chiu HC. Plasmapheresis in myasthenia gravis. A comparative study of daily versus alternately daily schedule. Acta Neurol Scand 1999;99:147–151.