MULTİPL SKLEROZ 

Tanım: Multipl skleroz (MS); santral sinir sisteminin, beyaz cevher demyelinizasyonuyla seyreden, tekrarlayan ve sıklıkla progresif bir hastalığıdır. Normalde proinflamatuvar (Th1) ve antiinflamatuvar (Th2) sitokinler arasında ince bir denge söz konusudur. MS’de bu dengenin proinflamatuar sitokinler lehine bozulması sonucunda demiyelinizasyon meydana gelmektedir. Serumda bulunan otoimmün antikorlar çapraz reaksiyona neden olarak multipl skleroz oluĢumuna neden olabilirler. Diğer taraftan self toleransa sebep olan neden, eş zamanlı olarak diğer otoantikorların serumda bulunmasına hatta diğer bir otoimmun hastalığın oluşmasına neden olabilir.

Gerekçe: Anti-myelin antikor gibi otoantikorları ortamdan uzaklaştırarak ya da immün cevabı düzenleyerek MS‘li hastalarda faydalı olabilir. Özellikle antikor ilişkili alt tip II antikor/kompleman ilişkili tipte (Subtype IIAntibody/Complement mediated type) hastalığa neden olan antikorların hastanın plazmasından etkili bir şekilde uzaklaştırılıp hastanın klinik seyrinin iyileştirilmesi amaçlanır. 

İşlem: TDP, DFPP, CF, IA 

İşlenen Volüm: 1-1.5 TPH 

Sıklığı: Akut atakta 14 günde 5-7 kez, kronik progresif hastalıkta haftalık planlanır. 

Replasman Sıvısı: Albümin, HES 

Uygulama sayı ve/veya süresi: Akut MS‘de 2 haftada yapılan 5-7 iĢleme yanıt oranı %50‘dir. Kronik ilerleyici MS‘de haftalık iĢlemlerin faydalı olduğu gösterilmiĢse uzun dönem devam ettirilmeli; azaltılarak kesilmelidir. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

*The Canadian Cooperative Multiple Sclerosis Study Group. The Canadian cooperative trial of cyclophosphamide and plasma exchange in progressive multiple sclerosis. Lancet 1991;337:441–446. 

*Hauser SL, Dawson DM, Lehrich JR, Beal MF, Kevy SV, Propper RD, Mills JA, Weiner HL. Intensive immunosuppression in progressive multiple sclerosis. A randomized, three-arm study of high-dose intravenous cyclophosphamide, plasma exchange, and ACTH. N Engl J Med 1983;308:173–180. 

*Noseworthy JH, Lucchinetti C, Rodriguez M, Weinshenker BG. Multiple sclerosis. N Engl J Med 2000;343:938–952. 

*Weinshenker BG, O‘Brien PC, Petterson TM, Noseworthy JH, Lucchinetti CF, Dodick DW, Pineda AA, Stevens LN, Rodriguez M. A randomized trial of plasma exchange in acute central nervous system inflammatory demyelinating disease. Ann Neurol 1999;46:878–886. 

*Tindall RS, Walker JE, Ehle AL, Near L, Rollins J, Becker D. Plasmapheresis in multiple sclerosis: prospective trial of pheresis and immunosuppression versus immunosuppression alone. Neurology 1982;32:739–743. 

*Khatri BO, McQuillen MP, Harrington GJ, Schmoll D, Hoffmann RG. Chronic progressive multiple sclerosis: double-blind controlled study of plasmapheresis in patients taking immunosuppressive drugs. Neurology 1985;35:312–319.

*Llufriu S, Castillo J, Blanco Y, Ramio-Torrenta L, Rio J, Valles M, Lozano M, Castella MD, Calabia J, Horga A, Graus F, Montalban X, Saiz A. Plasma exchange for acute attacks of CNS demyelination: predictors of improvement at 6 months. Neurology 2009;73:949–953..