KRİYOGLOBÜLİNEMİ 

Tanım: Kriyoglobülinler, vücut sıcaklığının altında reversibl olarak presipite olan immünoglobülinlerden oluşmaktadır. Kriyoglobülin kümeleri küçük damarlarda birikebilir ve komplemanı aktive etmesini takiben bölgeye toplanan lökositler tarafından hasar oluşturulur.Alt ekstremiteler daha düşük ısıya maruz kaldıklarından bu durum daha sık görülmektedir. Kriyoglobülinemiye sekonder semptomlar: asemptomatikten Şiddetli semptomatiğe kadar değiĢkenlik gösterir. Kriyoglobülinemi; lenfoproliferatif hastalıklar, otoimmün hastalıklar ve viral infeksiyonlar(örn.: hepatit B ve C) gibi çok çeĢitli hastalıklarla ilişkili olabilir. Ilımlı semptomlar; purpura, artralji ve ılımlı duyusal nöropatidir. şiddetli semptomlar; glomerülonefrit, motor nöropati ve sistemik vaskülittir. 

Gerekçe: Terapötik plazmaferez kriyoglobülinleri etkili şekilde ortamdan uzaklaştırır. Çeşitli klinik belirtilerde kriyoglobülineminin bütün tiplerinde kullanılmaktadır. Aktif ılımlı hastalık ile renal yetmezlik (membranoproliferatif glomerülonefrit), nöropati, vaskülit ve/veya ülsere purpura bulunan şiddetli kriyoglobülinemilerde terapötik plazmaferez sık kullanılmaktadır. Steroidler veya sitotoksik ajanlarla kombine ya da tek başına uygulanabilir. Hem kısa dönem hem de uzun dönem uygulamalarda kullanılmaktadır. 

İşlem: TPD, DFPP, CF, IA 

İşlenen Volüm: 1-1.5 TPH 

Sıklığı: Günlük veya 3 günde bir 

Replasman Sıvısı: Plazma, albumin, HES 

Uygulama sayı ve/veya süresi: Odayı ısıtmak, çekilen ve geri verilen sıvıyı ısıtmak için kan ısıtıcılarını kullanmak ve/veya replasman sıvısını ısıtmak mantıklıdır. 

Tedavi sayı ve sıklıkları farklılık göstermektedir. Akut semptomlar için 3-8 işlem sonrası klinik yarar yeniden gözden geçirilmelidir. İşlemler akut semptomların iyileşmesini sağlayarak immunsupresif tedavinin bağlanabilmesi için köprü görevi görmektedir. Başlangıç işlemlerine yanıt veren hastalarda tekrarlayan semptomları önlemek amacıyla haftalık/aylık idame tedavisi endikedir. Kriyokrit düzeyi tedavinin başlanması veya sonlandırılması için bir kriter değildir. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

*Auzerie V, Chiali A, Bussel A, Brouet JC, Fermand JP, Dubertret L, Senet P. Leg ulcers associated with cryoglobulinemia: clinical study of 15 patients and response to treatment. Arch Dermatol 2003;139:391–393. 

*Berkman EM, Orlin JB. Use of plasmapheresis and partial plasma exchange in the management of patients with cryoglobulinemia. Transfusion 1980;20:171–178. 

*Dominguez JH, Sha E. Apheresis in cryoglobulinemia complicating hepatitis C and in other renal diseases. Ther Apher 2002;6:69–76. 

*Russo GE, Caramiello MS, Vitaliano E, De Marco CM, Pennacchia M, Giusti S, Vannini F, Mannini L, Avanzi G. Haemorheological changes in mixed cryoglobulinaemia during apheresis treatment. Transfus Sci 1996;17:499–503. 

*Siami GA, Siami FS. Cryofiltration apheresis for treatment of cryoglobulin-induced glomerulonephritis in renal transplant. Transplant Proc 1995;27:2583–2584. 

*Siami GA, Siami FS, Ferguson P, Stone WJ, Zborowski M. Cryofiltration apheresis for treatment of cryoglobulinemia associated with hepatitis C. Asaio J 1995;41:M315–M318.

*Stefanutti C, Vivenzio A, Di Giacomo S, Labbadia G, Mazza F, D‘Alessandri G, Ferraro PM, Masala C. Immunoadsorption apheresis and immunosuppressive drug therapy in the treatment of complicated HCV-related cryoglobulinemia. J Clin Apher 2009;24:241–246.