İLAÇ İLİŞKİLİ TROMBOTİK MİKROANJİOPATİ (tiklopidin/klopidogrel) 

Tanım: Trombotik mikroanjiopati (TMA) ĢiĢen intima ve damar duvarının fibrinoid nekrozuna eĢlik eden arteriol mikrotrombüsler ile karakterize histopatolojik bulgulara bağlıdır. Ġlaçlara bağlı mikroanjiopatik hemolitik anemi (MAHA) klinik bulgularla korele Ģistosit ve trombositopenili trombosit aktivasyonuna veya biyopsi ile kanıtlanmıĢ intravasküler mikrotrombüslere neden olur. Renal fonksiyon bozukluğu, mental durum değiĢikliği ve ateş eşlik eden ilaca göre farklılık gösterebilir. 

Gerekçe: Terapötik plazmaferezin ilaç iliĢkili TMA‘da kullanımını destekleyen randomize klinik çalıĢma mevcut değildir. Terapötik plazmaferezin TMA da kullanımı, idiyopatik TTP‘deki etkinliğinin üzerine temellenmiĢtir. Potansiyel yarar mekanizması bilinmemekle birlikte plazma proteinlerine bağlı ilacın veya metabolitlerin uzaklaĢtırılmasını kapsayabilir. 

Ticlopidin/Klopirogrel: Ġlk maruziyet sonrası 2 hafta veya daha uzun sürede hastalık geliĢtiğinde terapötik plazmaferez uygulanan/uygulanmayan hastaların sağ kalımı %84‘e %38 iken; ilaç baĢlanmasını takiben 2 haftadan daha az sürede hastalık geliĢtiğinde terapötik aferez uygulanan veya uygulanmayan hastalar arasında sağ kalım açısından fark görülmemiĢtir. 

İşlem: TPD 

Sıklığı: Günlük veya gün aĢırı 

İşlenen Volüm: 1-1.5 TPH 

Replasman Sıvısı: TDP, kriyopresipitat uzaklaĢtırılmıĢ TDP 

Uygulama sayı ve/veya süresi: Ġlaç iliĢkili TMA‘da terapötik plazmaferez kullanımı idiyopatik TTP‘de olduğu gibi hematalojik parametreler toparlanıncaya kadar her gün uygulanır ve sonrasında durdurulur ya da azaltılarak kesilebilir. ĠliĢkili ilaca tekrar maruziyetten kaçınılmalıdır. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

*Zakarija A, Kwaan HC, Moake JL, Bandarenko N, Pandey DK, McKoy JM, Yarnold PR, Raisch DW, Winters JL, Raife TJ, Cursio JF, Luu TH, Richey EA, Fisher MJ, Ortel TL, Tallman MS, Zheng XL, Matsumoto M, Fujimura Y, Bennett CL. Ticlopidine- and clopidogrel-associated thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP): review of clinical, laboratory, epidemiological, and pharmacovigilance findings (1989–2008). Kidney Int Suppl 2009:S20–S24. 

*Bennett CL, Kim B, Zakarija A, Bandarenko N, Pandey DK, Buffie CG, McKoy JM, Tevar AD, Cursio JF, Yarnold PR, Kwaan HC, De Masi D, Sarode R, Raife TJ, Kiss JE, Raisch DW, Davidson C, Sadler JE, Ortel TL, Zheng XL, Kato S, Matsumoto M, Uemura M, Fujimura Y. Two mechanistic pathways for thienopyridine-associated thrombotic thrombocytopenic purpura: a report from the SERF-TTP Research Group and the RADAR Project. J Am Coll Cardiol 2007;50:1138– 1143. 

*Zakarija A, Bandarenko N, Pandey DK, Auerbach A, Raisch DW, Kim B, Kwaan HC, McKoy JM, Schmitt BP, Davidson CJ, Yarnold PR, Gorelick PB, Bennett CL. Clopidogrel-associated TTP: an update of pharmacovigilance efforts conducted by independent researchers, pharmaceutical suppliers, and the Food and Drug Administration. Stroke 2004;35:533–537. 

*Patel TN, Kreindel M, Lincoff AM. Use of ticlopidine and cilostazol after intracoronary drug-eluting stent placement in a patient with previous clopidogrel-induced thrombotic thrombocytopenic purpura: a case report. J Invasive Cardiol 2006;18: E211–E213. 

*Andersohn F, Hagmann FG, Garbe E. Thrombotic thrombocytopenic purpura/haemolytic uraemic syndrome associated with clopidogrel: report of two new cases. Heart 2004;90:e57. 

*Manor SM, Guillory GS, Jain SP. Clopidogrel-induced thrombotic thrombocytopenic purpura-hemolytic uremic syndrome after coronary artery stenting. Pharmacotherapy 2004;24:664–667.

*Gorelick PB, Richardson D, Kelly M, Ruland S, Hung E, Harris Y, Kittner S, Leurgans S. Aspirin and ticlopidine for prevention of recurrent stroke in black patients: a randomized trial. Jama 2003;289:2947–2957. 

*Turken O, Ozturk A, Orhan B, Kandemir G, Yaylaci M. Thrombotic thrombocytopenic purpura associated with ticlopidine. Acta Haematol 2003;109:40–42. 

*Naseer N, Aijaz A, Saleem MA, Nelson J, Peterson SJ, Frishman WH. Ticlopidine-associated thrombotic thrombocytopenic purpura. Heart Dis 2001;3:221–223. 

*Yang CW, Chen YC, Dunn P, Chang MY, Fang JT, Huang CC. Ticlopidine-induced thrombotic thrombocytopenic purpura: two case reports treated with plasma exchange plus steroids. Ren Fail 2001;23:851–856.