HİPERTRİGLİSERİDEMİK PANKREATİT 

Tanım: Hipertrigliseridemi (HTG), trigliserid (TG) transportundan sorumlu lipoproteinlerin artması sonucu oluŞur. Primer neden: lipoprotein lipaz‘ı (LPL) ve aktivatörü olan apo C-II‘yi kodlayan genlerde mutasyondur. Sekonder nedenler olarak: diabetes mellitus (DM), hipotiroidizm, gebelik ve ilaçlar sayılabilir. TG düzeylerinin aşırı yükseliĢi, mutasyonlara bağlı olarak homozigotlarda ve aynı Ģekilde altta yatan genetik defekt ile birlikte bulunan sekonder durumlarda görülmektedir. TG düzeyleri >2000 mg/dl olduğunda komplikasyonlar ortaya çıkar. Bu komplikasyonlar: akut pankreatit, kronik abdominal ağrı, hepatosplenomegali, eruptif ksantomlar, lipemia retinalis, periferik nöropati, hafıza kaybı/demans ve dispne şeklinde sıralanabilir. 

Gerekçe: TGdüzeylerinde %70-80‘lik azalma ile birlikte pankreatit semptomlarında düzelme olduğu bildirilmiştir. 

İşlem: TPD, DFPP, CF 

İşlenen Volüm: 1-1.5 TPH 

Sıklığı: 

Terapötik: Hastalığın durumuna gore 1-3 gün boyunca günlük uygulanır. 

Profilaktik: TG düzeyini 150 mg/dL altında tutacak Ģekilde 2–4 haftada bir uygulanır. 

Replasman Sıvısı: Albumin, plazma 

Uygulama sayı ve/veya süresi: Akut pankreatitli hastalarda, tek bir iĢlem hastanın klinik durumunu düzeltmede ve TG düzeylerini düĢürmede yeterlidir, gerekirse ikinci bir iĢlem uygulanabilir. Profilaktik tedavi yapılan hastalarda yıllarla ölçülen kronik tedavi gerekebilir. Gebelikte, gebelik sonrasında ve sırasında (haftalık-aylık) uygulamalar yapılabilir. Gebelik sırasındaki uygulamalarda sıklıkla fötal geliĢim takip edilerek gebelik sonlanıncaya kadar devam edilebilir. Gebelik sonrasındaki genellikle 1-2 işlemden sonra hipertrigliseridemi kendiliğinden çözülür. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

*Bolan C, Oral EA, Gorden P, Taylor S, Leitman SF. Intensive, long-term plasma exchange therapy for severe hypertriglyceridemia in acquired generalized lipoatrophy. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:380–384. 

*Chait A, Brunzell JD. Chylomicronemia syndrome. Adv Intern Med 1992;37:249–273. 

*Piolot A, Nadler F, Cavallero E, Coquard JL, Jacotot B. Prevention of recurrent acute pancreatitis in patients with severe hypertriglyceridemia: value of regular plasmapheresis. Pancreas 1996;13:96–99. 

*Swoboda K, Derfler K, Koppensteiner R, Langer M, Pamberger P, Brehm R, Ehringer H, Druml W, Widhalm K. Extracorporeal lipid elimination for treatment of gestational hyperlipidemic pancreatitis. Gastroenterology 1993;104:1527–1531. 

*Yeh JH, Chen JH, Chiu HC. Plasmapheresis for hyperlipidemic pancreatitis. J Clin Apher 2003;18:181–185. 

*Yeh JH, Lee MF, Chiu HC. Plasmapheresis for severe lipemia: comparison of serum-lipid clearance rates for the plasmaexchange and double-filtration variants. J Clin Apher 2003;18:32–36. 

*Chen JH, Yeh JH, Lai HW, Liao CS. Therapeutic plasma exchange in patients with hyperlipidemic pancreatitis. World J Gastroenterol 2004;10:2272–2274. 

*Sivakumaran P, Tabak SW, Gregory K, Pepkowitz SH, Klapper EB. Management of familial hypertriglyceridemia during pregnancy with plasma exchange. J Clin Apher 2009;24:42–46. 

*Schaap-Fogler M, Schurr D, Schaap T, Leitersdorf E, Rund D. Long-term plasma exchange for severe refractory hypertriglyceridemia: a decade of experience demonstrates safety and efficacy. J Clin Apher 2009;24:254–258.