HELLP SENDROMU 

Tanım: HELLP sendromu birçok sistemi etkileyebilen, maternal ve fötal mortaliteye neden olabilen, mikroanjiopatik hemolitik anemi, karaciğer enzimlerinde yükselme ve trombositopeni ile karakterize gebeliğin ciddi bir komplikasyonudur. HELLP sendromu da Trombotik trombositopenik purpura gibi mikroanjiyopatik hemolitik anemi grubundadır. HELLP sendromunun tedavisinde bebeğin doğurtulması genellikle yeterli olmaktadır. Ancak class I olgularda doğuma rağmen hastanın tablosu hızla bozulmaktadır. Bunun nedeni net olarak bilinmemektedir. 

Gerekçe: Ağır HELLP sendromunda plazmada biriken mikroanjiyopatik plaklar özellikle santral sinir sisteminde tıkaçlara yol açmaktadır. Bu da Ģuur bozukluğundan başlayıp ölüme kadar giden bir süreçte rol oynamaktadır. Ayrıca ağır HELLP olgularında yine plazmada oluşan sitokin fırtınası da semptomları kötüleştiren bir faktör olabilir. Plazma değişimi ile plazmada biriken hem tıkaçlar hemde sitokinler vücutta toksiteye neden olmadan güvenli bir şekilde uzaklaştırılabilir. Hafif HELLP sendromu olgularında bebeğin doğurtulması temel tedaviyi oluşturmakla birlikte bazı olgularda kortikosteroidlerde tedaviye eklenebilir. Ancak ülkemizde anne hemde bebek ölümlerinde önemli bir yere sahip olan HELLP sendromu tedavisinde gecikmeler yaşanmakta ve bekleyerek geçen süre sonunda ağır sonuçlar ile karşılaşılmaktadır. Bu yüzden HELLP sendomu tanısı konan özellikle class I olgularda düşük doz deksametazon ile birlikte hemen plazmafereze başlanmalıdır.  

İşlem: TPD 

İşlenen volüm: 1-1.5 TPH 

Sıklığı: Günlük ya da günaşırı 

Replasman Sıvısı: TDP 

Uygulama sayı ve/veya süresi: Kesin kriterler olmamakla birlikte hastanın kliniğinin düzelmesi ile birlikte trombosit sayısının >150.000/mm3 olması durumunda kesilebilir. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

*Rehberg JF, Briery CM, Hudson WT, Bofill JA, Martin JN Jr. Thrombotic thrombocytopenic purpura masquerading as hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets (HELLP) syndrome in late pregnancy. Obstet Gynecol. 2006;108:817-820. 

*Bayraktaroğlu Z, Demirci F, Balat O, Kutlar I, Okan V, Uğur G. Plasma exchange therapy in HELLP syndrome: a single-center experience. Turk J Gastroenterol 2006;17(2):99-102.

*Eser B, Guven M, Unal A, Coskun R, Altuntas F, Sungur M, Serin IS, Sari I, Cetin M. The role of plasma exchange in HELLP syndrome. Clin Appl Thromb Hemost 2005;11(2):211-217. 

*Eckford SD, Macnab JL, Turner ML, Plews D, Liston WA. Plasmapheresis in the management of HELLP syndrome. J Obstet Gynaecol 1998;18(4):377-379. 

*Martin JN Jr, Files JC, Blake PG, Norman PH, Martin RW, Hess LW, Morrison JC, Wiser WL. Plasma exchange for preeclampsia. I. Postpartum use for persistently severe preeclampsia-eclampsia with HELLP syndrome. Am J Obstet Gynecol 1990 Jan;162(1):126-137.