BABESİOSİZ

Tanım: İnsan babesiozisi giderek artan, kene kaynaklı (genellikle ixodid kene ısırığı veya transfüzyon ile geçen) intraeritrositik protozoal bir hastalıktır. insanları en fazla infekte eden 4 babesia tipi; B. microti, B. duncani, B. divergens ve B. venatorum dur. inkübasyon periyodu genellikle 1-3 haftadır, transfüzyon ile geçen olgularda daha uzun inkübasyon periyodu (6-9 hafta) bildirilmiştir. 

Gerekçe: Hastalığın seyri üzerine ertirosit değişiminin olası etkileri ile ilgili 3 olası mekanizma mevcuttur. İlki; infekte olan eritrositleri fiziksel olarak infekte olmayan eritrositler ile değiştirmek sureti ile parazitemi düzeyini azaltmak.İkincisi; vasküler endotele tutunarak mikrosirkülasyonu tıkayan ve doku hipoksisine neden olan rijid hücreleri uzaklaştırmak.Üçüncüsü; renal yetmezlik ve yaygın damar içi koagulasyonu teşvik edebilecek hemolitik sürecin vazoaktif bileĢenlerini (TNF-a, IL-1 ve IL-6 gibi çeşitli sitokinler ile nitrik oksit ve tromboplastin ürünleri) uzaklaştırmak. 

İşlem: Eritrositaferez 

İşlenen Volüm: 1-2 toplam eritrosit volümü 

Sıklığı: Genellikle 1 iĢlem ancak tekrarlanabilir. 

Replasman Sıvısı: Lökositi azaltılmış eritrosit 

Uygulama sayı ve/veya süresi: Eritrosit değiĢimini başlatmaya rehber olacak spesifik parazitemi düzeyi net değildir. %10 ve Ģiddetli semptomlar en çok kullanılan kılavuzdur. Maksimum terapötik etkiyi sağlamak için paraziteminin hangi düzeye kadar düşürülmesi gerektiği net değildir. Genellikle tedavi rezidü parazitemi <%5 olunca sonlandırılır. İşlemi tekrarlama kararı klinik durum (devam eden belirti ve bulgular) kadar işlem sonrası parazitemi düzeyine de bağlıdır. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

 *Dorman SE, Cannon ME, Telford SR, III, Frank KM, Churchill WH. Fulminant babesiosis treated with clindamycin, quinine, and whole-blood exchange transfusion. Transfusion 2000;40:375–380. 

 *Powell VI, Grima K. Exchange transfusion for malaria and Babesia infection. Transfus Med Rev 2002;16:239–250. 

 *Ritzenthaler J, Szczepiorkowski ZM. The role of therapeutic erythrocytapheresis in the treatment of infection with Babesia microti in patients with significant co-morbidities. J Clin Apher 2003;18:95. 

 *Setty S, Khalil Z, Schori P, Azar M, Ferrieri P. Babesiosis. Two atypical cases from Minnesota and a review. Am J Clin Pathol 2003;120:554–559. 

 *Weiss LM. Babesiosis in humans: a treatment review. Expert Opin Pharmacother 2002;3:1109–1115. 

 *Vannier E, Krause PJ. Update on babesiosis. Interdiscip Perspect Infect Dis 2009;2009:984568. 

 *Spaete J, Patrozou E, Rich JD, Sweeney JD. Red cell Exchange transfusion for babesiosis in Rhode Island. J Clin Apher 2009;24:97–105. 

 *Vannier E, Gewurz BE, Krause PJ. Human babesiosis. Infect Dis Clin North Am 2008;22:469–488,viii–ix. 

 Stowell CP, Gelfand JA, Shepard JA, Kratz A. Case records of the Massachusetts General Hospital. Case 17–2007. A 25-yearold woman with relapsing fevers and recent onset of dyspnea. N Engl J Med 2007;356:2313–2319. 

 *Wormser GP, Dattwyler RJ, Shapiro ED, Halperin JJ, Steere AC, Klempner MS, Krause PJ, Bakken JS, Strle F, Stanek G, Bockenstedt L, Fish D, Dumler JS, Nadelman RB. The clinical assessment, treatment, and prevention of lyme disease, humangranulocytic anaplasmosis, and babesiosis: clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America. ClinInfect Dis 2006;43:1089–1134. 

 *Evenson DA, Perry E, Kloster B, Hurley R, Stroncek DF. Therapeutic apheresis for babesiosis. J Clin Apher 1998;13: 32–36. 

 *Hatcher JC, Greenberg PD, Antique J, Jimenez-Lucho VE. Severe babesiosis in Long Island: review of 34 cases and their complications. Clin Infect Dis 2001;32:1117–1125.